Wissts wo mei Hoamat ist

Griffschrift - Wissts wo mei Hoamat ist ->>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -F-Dur>>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -G-Dur>>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -Ab-Dur>>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -A-Dur>>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -Bb-Dur>>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -C-Dur>>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -Db-Dur>>>

Akkordeonnoten -Wissts wo mei Hoamat ist -Eb-Dur>>>


Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - Eb - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - F - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - G - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - Ab - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - A - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - Bb - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - C - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - Db - Dur>>>

Duo Noten - - Wissts wo mei Hoamat ist - D - Dur>>>


Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - D - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - Db - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - C - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - Bb - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - A - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - Ab - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - G - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - F - Dur>>>

Duo Noten - BassschlĂŒssel - Wissts wo mei Hoamat ist - Eb - Dur>>>

Akkordeonnoten, F-Dur, Wisst wo mei hiamat

Griffschrift, Wissts wo mei Hoamat

WisstÂŽs, wo mei Hoamt is? DrobÂŽm auf da Leit-n.

Stehna drei Höf beinÄnd, segst as vo weit-Žn.

HĂ€ngt a weiß Hafal sche, umgÂŽstĂŒrzt am Godan,

schauŽs kloani HÀusal o, des gŽhört mein VÄtan.

 

San ma siebŽn Kinda grÄd, des is schier zweni.

Wart-nŽs ÄllsÄmmt am LebŽn, nÄ wa ma zehni.

HĂ„mma vier KĂ„mman bloß, vui wu_is net hoaß-ÂŽn,

und grĂ„d a Kuah im Stoi und a poa Goaßn.

 

Is grÄd drei BÄtzŽn wert, ŽsHeisal is niada,

hÄn is hoit denerscht gern, sehg iŽs oft wieda.

Is jÄ mei Hoamat schau, wo i bi gŽwÄchsŽn,

mit Buama leid und Freid und Buama fÄxŽn.

 

Heast as wias Finkal schlĂ„gt und sÂŽSchwoibal  zwitschat,
wia dĂ„ des BrĂŒnnerl gluckst und Mauserl  wischbert.
Kenn jĂ„ jedÂŽs Stoandal dĂ„ und a jedÂŽs  Winkal,
wo i bin uma gÂŽschlupft, scho ois kloans  Pinkal.

 

Elternliab, Hoamatliab, die bleibt jÄ sŽoite.

Draußt in da Wölt wĂ„nnst bist, ziagst di erscht  gÂŽwoiti.

Draußt bei die fremdÂŽn Leit, Ruah hĂ„st dĂ„  koani,

voi schene  Platzerl gibtÂŽs, Hoamat grĂ„d  oani.